اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص پذيرش در رشته‌هاي جديد آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» نيمه متمركز سال 1398

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص پذيرش در رشته‌هاي جديد آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» نيمه متمركز سال 1398

بدين‌وسيله به اطلاع داوطلباني كه براساس كارنامه نتايج اوليه آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» نيمه‌متمركز سال 1398 مجاز به انتخاب رشته گرديده‌اند، مي‌رساند: باتوجه به اعلام كدرشته‌ محل‌هاي جديد به شرح زير و تاييد دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مقرر گرديد وضعيت علمي داوطلبان واجد شرايط بررسي و افرادي كه حدنصاب نمره علمي لازم را دارا مي‌باشند، معرفي شوند. لذا از كليه داوطلباني که در ردیف معرفی شدگان برای مصاحبه قرار گرفته اند (به شرح اسامی ذیل)دعوت مي‌نمايد درصورت تمایل براساس برنامه زماني انجام مصاحبه (مندرج در این اطلاعیه) و متن اطلاعيه مورخ 98/02/31 مندرج در سايت اين سازمان به دانشگاههاي ذيربط مراجعه نمايند. به كليه داوطلبان توصيه مي‌گردد قبل از مراجعه برای شركت در مصاحبه ، ابتدا به سايت دانشگاه مربوط مراجعه تا در صورت تغيير برنامه زماني انجام مصاحبه، براساس برنامه زماني مندرج در سايت دانشگاه به منظور مراحل ارزيابي تخصصي اقدام نمايند.

تذکر مهم: داوطلبانی که اسامی آنها در ذیل این اطلاعیه اعلام گردیده درصورت تمایل ضمن شرکت در مراحل مصاحبه برای تعیین اولویت و درج کد رشته محلها ی ذیل در فرم انتخاب رشته خود در تاریخ 98/05/01 به سایت این سازمان مراجعه و براساس توضیحاتی که اعلام می شود اقدام لازم را دراین خصوص بعمل آورند درغیر این صورت در رشته محلهای مربوط گزینش نخواهند شد.

كد و نام رشته امتحاني

كد محل

نام رشته

گرايش

نام دانشگاه

دوره

حدنصاب نمره معرفی

تاريخ مصاحبه

2101- زبان و ادبيات فارسي

5598

زبان و ادبيات فارسي

ادبيات عرفاني

دانشگاه تربيت مدرس

روزانه

4732

27 خرداد/98

2233 - رياضي محض

5600

رياضي محض

پژوهشگاه دانش‌هاي بنيادي

روزانه

2020

7 مرداد/98

2238- فيزيك

5601

فيزيك

گرانش و كيهان‌شناسي

پژوهشگاه دانش‌هاي بنيادي

روزانه

2009

12 مرداد/98

2238- فيزيك

5602

فيزيك

نجوم و اختر فيزيك

پژوهشگاه دانش‌هاي بنيادي

روزانه

1882

12 مرداد 98

2433- اگروتكنولوژي- بذر

5603

اگروتكنولوژي

علوم و تكنولوژي بذر

دانشگاه فردوسي مشهد

روزانه

1670

20 خرداد 98

2433- اگروتكنولوژي- بذر

5604

اگروتكنولوژي

علوم و تكنولوژي بذر

دانشگاه فردوسي مشهد

نوبت دوم

1320

20 خرداد 98

2504- پژوهش هنر

5605

طراحي صنعتي

دانشگاه تهران

روزانه

5507

18 خرداد 98

دانشگاه تهران

2808- زبان شناسي

5607

آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان

دانشگاه علامه طباطبايي تهران

روزانه

4060

3 و 4 تير 98

2808- زبان شناسي

5608

آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان

دانشگاه علامه طباطبايي تهران

پرديس خودگردان

3141

5 و 6 تير 98

2148- مشاوره

5599

مشاوره

دانشگاه بجنورد

روزانه

5307

29 خرداد 98

2805- آموزش زبان انگليسي

5606

آموزش زبان انگليسي

دانشگاه بجنورد

روزانه

5503

18 تير 98

پروندهنام خانوادگينامرشته محل معرف شده اولرشته محل معرف شده دوم
557211ابراهيم پورنيكفائقه56075608
545655ابراهيميسيده شيما 56015602
512039ابراهيميپرستو55990
506991ابراهيميمرضيه56075608
571526ابراهيميمهديه56015602
578433ابراهيمي چلال اباديوجيهه56060
679229ابراهيمي كاظم اباد اعظم55990
504172ابراهيميانپريسا56000
510640ابسردي مظفر56000
624021ابوالهادي زادهمرضيه56015602
638563اتابكي ليلا56050
587479اجلالي گلشن56015602
530995احتراميساناز56075608
677230احمدخانيجلال56075608
525490احمدلو عصمت56000
653484احمديزهره56000
520828احمديرضا 56060
502114احمديمحيا05608
521325احمديهارون56015602
511908احمدي پور محمدحسين56000
562737احمدي تركمانيحامد56015602
509082احمدي زاده فيروزجاييشهريار 56015602
516187احمدي سياوشانيسيدعلي 56015602
514702احمدي نوريفاطمه56015602
512308احمدي ورمزانيسميرا56075608
551114اختري پور كاوه55980
690647ادينهمعين56035604
524530اذرنياانگوتصنم 56015602
502052اذريان مريم56060
522377اردلان هدي 05608
535643ارزانش صفورا56000
556952ارغوانيالهام05608
593289ازموده سرودي رضا 56015602
679226اسحاقيهپيمان55980
602700اسدبورجهان اباد الهه56060
673685اسدپور محمد56015602
515870اسدخانيمحراب56050
685249اسدزادهفائزه55990
640696اسديمحمدامين56015602
628251اسديمريم56000
502576اسديفرناز56015602
619141اسدي پورمحمدرضا05602
514134اسكندريرسول56050
523875اسكندي احسان56000
596622اسلامي سودابه 56075608
663715اسلامي فخرشيما05608
553935اسلامي فيض ابادينازنين 56015602
505102اسلامي هنرناهيد05608
516226اسماعيلي پوراستخرپشتي مريم55980
583359اسماني مصطفي56015602
572294اسمعيلي صومعهسحر 05602
626221اشتريبتول05602
619702اشرف ابادياكبر56015602
640827اشعريسميرا56050
561043اشفتهسميه56000
537397اصغريفردين56000
502093اصغري مقدمعاطفه05602
554108اصفهانيمحمدرضا56015602
584392اصل دهقان فاطمه55990
634328اصلي تيكانلو حجت 56015602
548739اعظميمريم55990
565896اعيادي مغانلونادر55990
551006افتاب سوارهادي05602
521641افتخاري نسبافشين56015602
586513افشاري نسيم56075608
598725افشاري رادمرجان56075608
624046افشين پور مريم05608
577997اقامحمدياميرحسين55980
530071اقائي گنزقفرشته56000
569569اقبال پور فاطمه05602
529664اكبرپورسميرا55990
669141اكبري چالشتريتقي 05602
600851اكبري كلورسيده مريم 55990
620312اكبري كوربلاغسعيد05602
513512الماسي مريم56075608
604872الهامي نوشين55980
548652الياسي پريسا56000
525525امامسنا 56000
631751امامي كله سر ليلا55990
638210امان الله زادهليلا05602
527398امجديازاده56050
595586اموزگارحسين56035604
510230اميرمنيژه56075608
548469اميريناهيد56015602
525515اميري منفردوحيد56035604
585073امينيسيده عالمه56075608
650218امينيمظفر56075608
692607امينيمحمدعمار56000
551409انجم شعاع شهره56015602
582425انصاري فاطمه56060
543205انصاري جابري جمال55980
636749انصاري جوكندانزهرا05602
524768اويسيادناز05608
503330اويسي كهخاسعيد05608
574078ايرانمنشصالحه55990
624384ايزديسيدمحمد56000
563283باباجاني سنگتابيمعصومه 56050
500769باباخانيمحمدحسين56000
529020بابازادهزهره56060
627141بابازاده سرابيحليمه56000
585741بابانژادكفشگرنگار56060
542702بابايان اقاقاني زاره56060
526343بابائي راضيه56000
528340بابائي ارسام56075608
552031بابائي نژادبصيريبابك05604
694219باخردفتانه56015602
518034بادام دري زهرا05608
532707باقرزاده اتش جي سميه56015602
608731باقريفرشته05608
573391باقريارزو55990
575172باقري فرد اكرم56000
564775بحريفائزه55990
553286بحري لاله محمدرضا55980
591473بخت اورزهرا56035604
609439بختياريصابر56035604
524135بخشي جهرميفرناز55980
565785بخشيان نيكعسل 56060
664435بدريسجاد05608
520514برادري قوزوللوابراهيم55990
513175برجيان رضيه56015602
545145برخورداري علي 56015602
501000برزگرنجمه56060
638718برزگربفروييمصطفي56075608
538852برفرسيدمحمد55980
683427برقرارجهرميعلي 56000
508582برقعيمحمدجواد56075608
591215برمكيفاطمه56050
522799بزرگيپيمان55980
531834بسطامي شيوا05608
529799بشيريجواد56015602
584907بشيري كهجوقسيما05602
515914بگلريعليرضا 05608
599505بهادرمحمدرضا56075608
576425بهاري سليمسجاد56000
508283بهرام شتربان باقر56050
537203بهرامي شبنم56000
552467بهرامي نژادحبيبه55990
694787بهمن سلطانيهومن56015602
637832بهنامهادي56000
589331بهنودجمال56000
645987بياتمجيد56060
524280بياتكامجو05602
512043بيگيحجت اله55980
591267پارساطلبعباس55980
554809پاك نياكانسپيده05602
628399پدراماحمد05608
540790پرتوفردعلي 56000
647402پرتوي فرد ارغوان 05602
524580پرويزي غلامرضا56060
514141پشتوان حميده56075608
513195پلوئيمعصومه 05608
533504پناهي پور حنانه55990
643796پورپشنگمهدي56075608
655047پورتركارونيمحسن56060
505734پورصالح اميريسيده مريم 56050
521099پورطهماسب پيچافرشته56060
509923پورعمادسارا55980
580168پورفراهانيمنيره55990
641229پوركريميمجيد56035604
530386پورنوروزمريم56075608
519173پويان خواهمريم56075608
509416پيريرامين56035604
500702پيلوارانرضا 56075608
586248تابانمحمدصادق55980
557681تدين چهارطاق نفيسه56075608
503422ترابيبهاره56000
601647ترابيمنيره05608
606735تربتيناصر56000
595149تقدسي نيا رويا55990
560671تقوي زنجانيبهراد56015602
627493تقويان زهرا56015602
514977تقي زادهمحمدصادق56060
629729تلوريالهام56015602
624579تميميمحمد56060
502886تميميهنگامه 56000
578308توانگريان فاطمه56000
618554توفيق زادهمحمدحسين55980
601457توكليفرامرز 56000
567821توكلي گارماسهمسعود56075608
549338تهاميسپيده56060
514488تيرگرمحمد56015602
514747ثابتنيره55980
682591ثانيعلي اصغر05602
545142جاهديفاطمه56060
635379جعفرزادهسحر 56015602
500251جعفريرويا56060
553465جعفريمحمد55980
608518جعفريايرج55980
636069جعفرياشكان55980
589532جعفريسعيد56035604
522229جعفري نيك كاظم55980
546638جعفري هنر فرزاد05602
570096جلاليناديا56075608
526380جلالي بنذركي محمد56060
535424جليلي دوابمريم56075608
613621جنگ جو فائقه56035604
515248جوانميريليلا55990
511198جودينيره56075608
585229جولامريم56000
676133جهان پناه رويا56000
523981جهان تيغي منيژه56035604
534927جهان گردي مصطفي56000
515694جهانبانيزهرا56075608
613251جهانيسميه56000
627893جهرميسيداصغر55980
585192چاكري زادهحسن 55980
535464چراغعليسعيد56050
504505حاج علي اكبريازاده56000
644256حاج كرميپريسا55990
686990حاج كريمفاطمه05608
539381حاجي باقريزهرا05608
501166حاجي زادرضوان56015602
525943حاجي سيدرضايياكرم بيگم 56075608
539110حاجي كريم كاساندان56015602
500037حافظي نيا مژگان56000
674337حايري كرماني بهاره56075608
530596حبيبي مود زهرا05608
560851حجازيمعينه السادات56050
533407حجازيانفاطمه56050
649526حروف چينپديده56000
566366حسن زادهاميد56000
510329حسنوند مرتضي56000
613115حسني جبل كنديمحمداسماعيل56000
586548حسني درگاهحسين55980
554315حسني ماجولان ابوالفضل05602
585878حسين اباديحسين56015602
541769حسين پورلشكامياعظم05608
629989حسين چاقوييپويا56015602
579247حسين زاده ازادطوبي56075608
541475حسينقلي زاده امين56000
558465حسينيسيده اكرم 56000
543790حسينيسيدمحمد55990
685164حسينيشهاب الدين56015602
512589حسينيسيدهادي05608
542539حسينيميناسادات 56060
583650حسينيياسمن56015602
584169حسينيسيدرامين55980
526655حسيني بهارانچيمرضيه السادات56050
517369حسيني بيوكينفيسه55990
589887حسيني تودشكي دانيال 56035604
579886حسيني جنگجوسيدعارف56075608
659499حسيني زادهسيدمجيد56035604
539269حسيني طيب سيداميرحسين56075608
601719حسيني فهرجيسهيلا56075608
635671حسيني كاكلكي مريم السادات 55990
555706حسيني نژادسيده ناهيد55990
659274حسيني نژادزكيه سادات56015602
565436حسيني نژادسيدوحيد56000
532794حسيني نوه روح الله56000
555570حقاني جويبارياحد 56015602
515253حقيقي صابرندا 56075608
653689حكمت اراحميده05602
507312حكيم جواديپريسا56050
536676حنانسميه56075608
666757حيدرپناهفريد56000
635501حيدرزادهيعقوب56035604
608383حيدريخديجه55990
512174حيدريرويا55990
582035حيدرينجمه56075608
580767حيدري تمراباديشيوا55980
664212حيدري شنقوش ابادشهرام56015602
548044حيدري گزينرضا 56015602
527915خاتميمنيره56015602
655468خادميحميد55980
560998خاقانپورشاهرضائيليلا56000
532172خاكبازان فرد سيده نيلوفر05608
594223خالقيعلي 56000
569681خالقيسيده مهديسا56015602
509574خانبان زادهعليرضا 56075608
501082خانپور محمدامين56015602
580186خايفيياسمين 56000
511147خدابخشي پاريجان مهدي55980
520450خدامي عباسيه صميمه56035604
517138خداييالهام05608
574341خداييميلاد56000
640868خراساني گردكوهي عليرضا 55980
514969خردمند نسرين05608
586116خزاييصفيه56000
515660خزائي كوه پر ميثم56060
595779خسروانيصغري56000
625464خسرويناهيد05608
529279خسروي پور سحر 05608
662614خطيب زاده احمد05604
526429خطيرحاجيكلاييمحبوبه 55980
557594خليليسينا56060
558314خليليعماد05608
570532خليلي درمنيانسيه56015602
534608خواجه ئيانزيبا56075608
619672خوب خواهي حكيمه56075608
586906خوش طينتمحدثه56015602
548821خوشرنگ بافمينو56015602
517371خوشه چين بهارحجت 05608
561575خوئيني ميثم55980
587430دارابي فريبرز 55980
515461دارابي قانعحسين56060
636775داربوي هانا56035604
576568دامن كشميثم56060
503898دانشنعيمه56050
549355دانشمنديمحمدشاهين 56035604
627450دانياليزينب55990
534640دانياليحميدرضا56015602
523553داودابادي خسرو56015602
568858داوديهدايت اله 05608
654933درفكيزهرا05608
541671دروگرسعيده55990
527726درياني سهزابينسيم56000
564715دريايي غلامحسين05608
520857دزفولي گلناز05608
533375دست برهان نسرين56000
532914دستارانسليمان 56015602
541088دل فرح بهاره55980
503861دلجوامير05608
501251دورگرد پريسا05602
628960دولتيبابك56060
575037دولتياذر 56075608
603310دهدشتي نرجس سادات56075608
537628ديدارمحمد05602
646382ديواني سنندج نسترن56075608
662216ذبيح نيامقدم عاطفه سادات56035604
578631ذكرتيسرور56060
674623ذوقي خبوشانارغوان 56050
615760رازمنش حميدرضا56000
604740رافع شيخي رضا 05608
547890ربيعيراضيه55990
561138ربيعيسميرا56000
586644رجاييرضا 56000
511637رجب نژادمحدثه05602
669000رحمان نژاديسارا05608
527114رحمتيطيبه05608
525901رحيميارش 05602
593695رحيميزهرا56015602
602238رحيميحكيمه56035604
578877رحيمي پاشاكلايي مريم56050
557106رحيمي مباركي محمدعلي55990
518344رحيمي نژادمرجان56015602
510611رحيمي واريانيعلي 55980
602661رستاكحميد55990
639980رستم زاده نسترن05608
571795رستميارش 56035604
654337رستميزهرا05608
649331رستمي پور اكرم56035604
515334رسوليبهروز56060
576377رشادتزهرا56000
612559رشيديمهدي56000
552529رضاي اهوانومحسن55990
626160رضاييعلي اكبر05602
534549رضائي ديناني مرضيه05608
570366رضواني محسن05608
608673رضويمريم السادات 05602
539648رفاهيسمانه55980
510379رفيعيه بابكي عليرضا 05602
511063ركنيكورش56015602
622218رم يار محمدرضا55980
548470رمضاني تكليميسارا05608
520256رنجبرچقاكبوديوحيد56075608
505339رنجگرپريسا55990
565784روان سالارافروز55980
512871رونقي خامنهنيما56015602
649301زارعزهرا05608
567007زارع زادزهره56035604
667717زارعيسهيلا56000
522524زارعيگيتا56000
534612زارعيمحمد55990
622846زارعيطاهره56060
524028زارعيمعصومه 56075608
519168زرنگاريسميه55980
546482زليكانيمحمد55990
534572زمانيپگاه05608
500803زماني گندمانيحامد56050
592645زماني ميراركلائيفاطمه56000
675860زمانيان كشفي مريم سادات56035604
582707زندي دره غريبيمحمد55990
601654زندي لكمرضيه56000
582370زنگي اباديسعيده55980
510676سالارارش 56075608
523739سالاري محمد55990
569390سالاري مريم56050
572490سالم حصاريمحمد56050
585009سبزهجلال56000
542862سبكبار حامد56075608
581707ستايش زارعيليلا56060
657830سجاديسيدمحسن56050
622285سحابيبهروز05608
553053سخن افرين ازاده56075608
600127سروستانيعلي 55990
565368سروعليشاه حميد56015602
511966سعادت ارا علي 56060
646567سعادت امينياعظم05602
502836سعيدي باغ ابريشميزهرا56015602
566467سلطاني الهام05602
544445سلطاني مينا56060
570610سلطاني طاهره56000
533437سلماني حيدر56015602
697195سلماني نوكابادي علي 05602
554036سليمان سالميوسف56060
609535سليماني جمال ابادي حميدرضا55980
528323سليميسيدشهاب الدين05602
588786سليمي كوچيارمان55990
686554سميعيمحمد56000
500186سنجابي علي 56000
661292سنجابي اعظم56075608
510085سنگيمارال56000
569131سوينيعادل56035604
635587سيادتي سيدمسعود55980
548542سيريهانيه56060
622467شاكريعلي 05602
523940شاكري عموقين رقيه56035604
580203شاكري نسب احسان56015602
515035شاهسواريزهرا55990
567810شجاعيرعنا56015602
536786شجاعي كنگ سفليايدا56000
620862شجاعي واژنانيفاطمه55990
516602شخصي خازنيسارا55980
581849شرفي نژاد حسنيه05608
516215شريعتي زينب55990
525158شريفان امينه لادن05608
608145شريفي خيراباديفائزه05604
682928شعبانلومصطفي56015602
570512شعباني حسين56000
588937شعباني محمدباقر56075608
696817شعباني اربوسرامحبوبه 56015602
508239شفيعيكوشا56000
687909شفيعيزهرا55990
525949شمخاني محمد56050
599029شمس ابادي مهدي55980
551380شمس الدينيسليمان 56000
655323شمسايي مجيد55990
517087شمشيري جهانگير05608
543033شنان حياويصديقه56015602
570227شوپايي جويباريطاهره56015602
587677شه كلاهيفاطمه56050
625659شهابمحمدرضا05604
538429شهابي شهميري فاطمه56000
552358شهبازي بختياريپدرام55980
513503شهريارياميد56000
583581شيخ باقرمهاجرفاطمه55980
622250شيرازيانعليرضا 05602
513637شيرالي محمد56000
566150شيريطاهره55990
561389شيرين زاده وراغولي سجاد56015602
553629صابرباغيحميدرضا56000
569432صابونچيعلي 56050
554154صاحبيفريبا05608
558685صادقيعبدالرحمن 56075608
505589صادقيابوالفضل56000
575028صادقيمهدي56060
575721صادقيفرشته56050
502917صادقيمهسا56075608
522846صادقي حسنوند ارمين56015602
534023صادقي زاليوحيد56015602
505722صادقي نژادمينا56000
564326صادقي نژادفرشته55980
589699صادقيانفواد05608
661898صالح خرم اباديشيرين56000
555454صالحيبلن 55990
687344صالحيفاطمه05602
503597صالحيامير56000
583605صالحيالهام56075608
525392صبري بهيك ايسان55990
613837صديقيمصيب55980
525222صفايي اصل اكبر56060
550530صفرپورهفشجانيحكمت56075608
550080صفردوستعباس56075608
655683صفرعليزادهندا 05608
553257صفري سنجانيسودابه 56050
533883صفري صديق رزيتا56050
533124صفري گزاز ميثم56015602
644605صفري لمجيريناهيد05602
614526صلاحي استادزهرا55980
581966صمديسيده معصومه05608
549742صمدي فرداذر 55990
560446صميمي سده محمدرضا05608
657627صناعتيانفاطمه56075608
535575صيادايمانه 56075608
676886صيفياصلان56015602
532930ضياابادي ميانجي فريبا56060
517222ضيائيهادي56000
638182طالب زاده محمدداود56015602
541987طالبيمعصومه 56015602
505209طاوسيسميرا55990
577787طاهرخانيمهدي56060
590016طاهريمحمد05602
691615طاهري قهفرخي فروغ56015602
503887طباطبائي عقدانرجس السادات 56015602
579002طبسيسيده فاطمه05608
525806طوسي نژاد ياسمين 56000
586097طوسيان شانديزمبينا56015602
619529طهوريرضوان56015602
551734عابديسجاد56015602
520381عابديسجاد56000
509796عابديمهدي56000
595760عابدياشكان56015602
586888عاج فوزيه56060
500461عادل زاده علي 56000
566210عادليرضا 56075608
502729عالم پوررجبي صبا 56060
538636عباس زاده فاطمه56075608
518531عباسيحامد56060
646809عباسيامير56015602
522992عباسي دهنويمجتبي56000
511236عباسي فيروزجاهمهدي56015602
596108عباسي مقدممينا56015602
611891عبداحد نسترن56075608
521122عبدالله پورالهام56000
513444عبدالله زاده جمال اباديمريم56000
518685عبداللهيفرزاد56015602
673909عبداللهي پناهناصر56035604
507833عبداللهي نژادعلي 05608
587879عبدالهيليلا05608
670633عبدليميثم56015602
582223عبدينسيم56060
628679عبديسيدنعمت56000
521246عبديفاطمه56000
530207عبديزهرا56015602
510028عبدي قهروديريحانه 56015602
520159عبديانينگار56015602
629912عبوديت مجنده فرهاد56035604
640436عبيداويفواد56000
688466عبيديزينب56035604
613608عراقيانرويا56060
522339عرب زادهفاطمه55980
571781عرب سلمانيغلامرضا55990
549596عرفانيان اورعي دهرخيحميد56000
503894عروجيفرشته56060
519672عزيزيمحمد56075608
515214عزيزيسعيد05602
694884عزيزي جيراباديامير56000
530384عزيزي يوسفكندعليرضا 56050
600551عسگري كيا عليرضا 56000
503860عطااللهيسارا56015602
645439عطارعلي 56060
568579عطاردي محمود56015602
544111عطارزادهسارا56075608
622222عطاييمحمدرضا56015602
510968عظيمي پاشاكلائي راضيه56050
605550عظيمي فرفرشاد56060
521681علم نشانزهرا56000
502062علوي ازاد پرويز55980
560409علي باقري احسان56015602
511272علي پوراسما56000
525170علي پورمحمدرضا56015602
580077علي پورخوبده مجتبي56015602
684541علي زاده داشقاپوفرزاد56015602
595489علي كاشانيسپيده56015602
536386علي محمدي مهدي56060
559812علي نژادسعيده05608
504381علي نياميلاد56075608
541944عليزادهحامد55980
564798عليزاده طبقي ازاده56060
524455عليزاده معمارزهرا56075608
571135عمادي انداني ازاده56060
676986عنايتي الهه05608
515950غروي همدانيحانيه56000
502232غفاريصادق56060
512561غفاريليلا56050
620337غفاريرابون56000
552670غلام پورنقندرزينب56000
592304غلامپورسرابي علي 56000
512042غم انگيزموشنگائيمريم56075608
533791فاتحي پيكاني علي 56000
504940فاريابييوسف56050
514650فتح الهيمحمد56035604
500535فحولميلاد56060
521311فخر ايمان56050
514299فدايي گوراب زرمخيعارفه56050
536033فدائيمحمد55990
556451فرازمهدي05602
635272فرازمندالهام56000
687013فراهانيميترا05608
598113فرجيعليرضا 56015602
506308فرجيحامد56000
554445فرجي ولينيرقيه05602
617082فرح وحيد55980
504358فرح بخش پورحسين56050
545136فرخ نژادزهرا56075608
668773فرخنده كلاتعلي 56075608
667602فركيان مرضيه56015602
504575فروزانفرازاده55990
531218فروزندهياسر56000
591593فروزنده فردمنوچهر 56075608
594188فرهادي معصومه 56015602
586262فرهادي فاطمه55990
676818فرهادي محلينعمت الله 56015602
507762فرهاديانفاطمه55990
651615فرهمندپور مريم05608
670017فرهوششيما56015602
506260فصيحيمحمدرضا56060
630462فضل اللهي صفورا56050
526836فضلعلي شيوا05608
595943فلاحيفتانه56050
527614فيروزاباديماندانا55980
592904فيروزي كيارش56000
535753فيض ابادي حسن 56035604
514256فيض اللهي بهنام56060
586812فيضي مراداباديالهام56035604
532950قاسم پورفيروز56015602
529956قاسم پورعليرضا 56060
587464قاسميسيدمحمدرضا56015602
678939قاسميمجتبي56000
533210قاسمي كليجيالاله56015602
677788قاسمي نژادمحمد56035604
505279قاسمي نيائيفاطمه55990
531524قاضي زاده طهرانياميرعباس56015602
588562قاهري شرقيحامد56000
551980قائمي فرد مسعود05602
553983قدرتياصغر56000
509973قدسيرضا 55980
650706قديمي باشكند رامين56015602
654619قربان زادهفرهاد05608
540785قرباني محمدرضا05608
541456قرباني بهروز56000
537393قرباني فردين55990
542520قرباني اقدمعلي 56035604
640697قطب الدين مهران56000
511185قموشي رامندي محمد56015602
569689قنبريعباس56035604
671372قنبري پور همتا05602
675841قوامي ميرمحلهسيدعمار56000
553732قهاريمهسا55990
576484كاريعليرضا 56015602
559717كازروني زندعلي 05608
609121كاظمي قلعه خليفهمريم55990
537731كامياب مريم55980
502523كبيري نيا احمد56000
673982كثيرصادق55990
542204كثيريحسين56000
612649كثيريانخديجه05608
506426كچ خالياميرمحمد56000
641729كرابيمرتضي05602
510713كراچيانمحبوبه 55990
635388كرباسيانميثاق05608
523804كرم زادهفاطمه56000
507130كرميعطيه05608
539950كرميمصطفي56015602
584866كرميهادي05608
573834كرميمحمدعلي56000
505128كريميرعنا56050
624807كريميمجيد56015602
526958كريميطيبه55980
543697كريميمريم55990
661970كريميوهاب56075608
656011كريميكورش05608
516614كريميحمدالله56000
507138كريمي ريزيعباس56015602
651058كريميانپريسا56075608
687086كشتكاربنكيحميد56075608
512189كلانترچاهوكي عباس56075608
513